Zorg en begeleiding


Bij de zorg binnen een school is uiteraard het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. Wij onderscheiden bij ons op school de volgende personen:

Leerkracht in de groep

Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van zorg gebeurt de hele dag door in hun lesgeven binnen een sterk pedagogisch klimaat. Het initiatief tot zorg ligt bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider (IB’er).

Onderwijsassistent

Op de Wieling hebben wij 1 onderwijsassistent (Marieke Callaars) die ingezet wordt ten behoeve van het individuele kind of groepjes kinderen.

Intern begeleider

Op de Wieling hebben we 1 interne begeleider, die de leerlingenzorg organiseert en coördineert. De intern begeleider is aangesteld bij de stichting.  Bij ons op school is Lieke Botden onze intern begeleider.

Directeur

De directie blijft eindverantwoordelijk voor de school en hiermee ook voor de zorg van de school.

Deze opzet van de zorg helpt ons bij onze doelstelling, namelijk om uw kind onderwijs en zorg op maat te bieden. Heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de intern begeleider en/of de directeur van de school. Haar naam is Shireen Beuker (s.beuker@delinge.nl)